Transkriberte (avskrift av gotiske) dokumenter

Her kan du lese avskrift av originale rettsdokumenter som opprinnelig er skrevet med gotisk handskrift. Dette er tidkrevende arbeid, og det er derfor bare bruddstykker som kan skrives av.  Avskriftene er gjort av Ragnhild Kaste Kaasa, i historielagets regi, og det garanteres ikke at det ikke finnes feil.

I menyen kan du velge ulike dokumenter som er transkribert (skrevet av)

Ragnhild jobber med de gamle dokumentene fra arkivet.

Her er et lite utsnitt av dokumentene som blir oversatt. Bøkene som det er skrevet i er omtrent  A3 format og skriften varierer fra skriver til skriver.   

TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHODSFORTEGNELSEN

Glimt fra Murukleivens liv – foredrag

av Ragnhild Kaste Kaasa, Notodden historielag

Teksten ble laget til arrangementet om Murukleiven 28. september 2014, og bærer derfor noe preg av muntlig framføring. Foredraget er endret noe i ettertid. Det ble lagt vekt på å gi et inntrykk av Tovs bakgrunn og hvordan livet hans tok en dramatisk vending da han deserterte fra militæret i 1808 – og følgene det fikk for resten av hans liv.

Tov Johannesen døde 5. oktober 1814. Dette er ettertrykkelig dokumentert. Når han blei født derimot, er et vanskeligere spørsmål å svare på. Han er ikke innført i kirkeboka, men han er temmelig sikkert døpt, for han sier selv han er døpt av presten (Claus) Cloumann og konfirmert av presten (Johannes) Crøger. Jeg skal ikke gå inn på alle opplysningene vi har ellers om Tovs fødselsdato, annet enn at når dere leser forskjellige steder at han levde fra en eller annen dato, et eller annet årstall og fram til 1814, så vet dere at det er det ingen som vet om stemmer! Mest sannsynlig er han født mellom 1778 og 1780. Han hadde 7 søsken: Halvor, Gunhild, Ingeborg, Aslaug, Ole, Hans og Jon. 2 av søstrene er kjent:  Ingeborg g.m. Ole Olsen Solberg eller Skrævet og Gunhild, som var ugift, og 2 av brødrene, der vi kjenner til Halvor Kolsrud og Ole Turkeli. De andre to brødrene døde små, og søstera Aslaug vet vi ikke noe mer om.

Foreldrene var Johannes Halvorsen fra Nykås i Lisleherad og Åshild Tovsdtr. fra en plass under Fosse i Sauland.

Hvor Tov er født, vet vi heller ikke med sikkerhet, men i et avhør i 1810 sier han at han er barnefødt på plassen Hagen under Holter i Heddal, muligens snakker vi om en plass Hagen under Holte, Holla eller Holmen, altså Prestegården, men mest sannsynlig er det snakk om Hagen under Holla, for der er broren Ole, seinere Turkeli, født, det sier han selv i et avhør. Trolig har familien bodd en lengre periode på Hagen under Holla. Fadderne til flere av søsknene kan tyde på det.

Noen god oppdragelse har nok ikke Tov fått. Under rettsaken i 1812 sies det at han har fått en slett oppdragelse av sine foreldre. Jeg sitererer: «Denne Angieldende opfødt i Vankundighed og Armod af slette Forældre der har deeltaget i Børnenes Forbrydelse, er opdraget i Ugudelighet og et Tøilesløst Liv». Foreldrene selv fikk tukthusstraff, det samme fikk både søstera Ingeborg og mannen Ole Solberg, broren Ole Turkeli og kona hans, Anne Reiersdtr. Søstera Gunhild fikk også som straff å arbeide i Akershus stifts Tukt- og Forbedringshus, som tukthuset i Kristiania egentlig het.

Eldstebroren Halvor, var morfar til den kjente spelemannen Ole Olsen Kolsrud. Halvor Johannesen Kolsrud var kanskje den i familien som ikke involverte seg i brorens forbrytelser, i alle fall hører vi ingenting om han i forhør eller rettsdokumenter ellers. De andre søsknene varr alle på ulikt vis involvert i brorens mange lovbrudd, som nevnt over.

Tov var hjemme med foreldrene til han var 15 år. Hvordan han var i disse årene vet vi lite om, historier om at han skal ha sprettet av pynten på salen til hesten til presten Crøger i tidlige barneår har vi ikke funnet belegg for. Dessuten kom ikke Crøger til Heddal som prest før Tov var i 15-årsalderen, så det kan i alle fall ikke ha skjedd da Tov var liten, hvis det var Crøger som var prest. Som 15-åring kom Tov i tjeneste over en periode på 7 år, på flere forskjellige gårder i Heddal og 1 år i Sauland. Ved folketellinga i 1801 er han hjemme med foreldrene, men verver seg samme år til 8 års militærtjeneste. Han blei såkalt «geworben» soldat, altså verva han seg. Tov blei innrullert i «Det 7. musketerkompani» i «Det Søndenfjeldske Infanteriregiment».

Årene gikk som menig soldat i det sønnafjelske regimentet. Fra tid til annen hadde soldatene permisjoner også den gang, og Tov har nok ikke klart å holde fingrene fra annen manns eiendom, for i 1808 deserterer Tov sammen med to andre soldater, Ole Slettemo og Anders Danielsen, også fra Heddal. Trolig rømte han fra det militære fordi han skjønte at det var blitt kjent at han hadde begått tjuverier forskjellige steder. Tjuveriene kunne «knapt regnes til Indbrud» som det står i ekstrarettsprokollen, og selve tjuveriene blir nok tillagt mindre vekt enn det faktum at han deserterte. I utgangspunktet var det dødstraff for å desertere – rømme – fra militærtjeneste, men Tov skal ha oppført seg bra i de 6-7 årene han var soldat. Det blei også lagt stor vekt på at han ikke hadde rømt til Sverige, noe som han lett kunne gjort, da troppen hans var stasjonert i Enningdalen ved Halden da det skjedde. Tov blei dømt til spissrotgang mellom 200 mann, 12 ganger, og i tillegg blei han dømt til festningsarbeid på «Stor Nåde», noe som betydde at han ved å oppføre seg bra, på sikt kunne bli løslatt. Rettsprotokollen blei sendt til kongen i København og returnert i godkjent stand med en resolusjon fra den dansk-norske kongen, Fredrik den 6. Tov måtte også erstatte det han hadde stjålet, noe han selvsagt aldri gjorde.

I tida mellom deserteringen ved St.Hans-tider 1808 og da han blei tatt i hjemtraktene våren 1809, hadde han rukket å oppholde seg mange steder. Han var i Hallingdal og Numedal, og hjemme i Heddal. Ved juletider 1808 var han nær ved å bli tatt hjemme hos foreldrene på Murukleiv, men unnslapp så vidt, nesten naken, med en kårde i handa. Omtrent naken, og i snøen, det står slik i rettsprotokollen, dro han igjen til Hallingdal, der han så blei tatt av lensmannen der, i januar 1809. Etter kort tid klarte han å rømme gjennom et vindu. Følgesvennen, eller venninna, Margit Tufsa, blei igjen i Hallingdal. Så blei han altså tatt i hjemtraktene, på Bamble, i høyløa der, våren 1809. Etter å ha blitt frakta til Klokkarud blei han så kjørt til lensmannsgården Kleppen i Hjartdal, hvor han blei forhørt. Etter forhør der, blei han kjørt til regimentet sitt i Halden og  stilt for krigsrett og dømt som tidligere forklart. Etter kort tid klarte Tov å rømme også fra festningsarbeidet i Halden, og var atter i hjemtraktene ved slåttetider i 1809.

Høsten 1809 planlegger Tov å rømme til Sverige, men Ole Danielsen Lyngdal tilbyr han å ligge under golvet i stua i  Lyngdal. Tov tar i mot tilbudet, og graver ut kjelleren, slik at det blir plass til å ligge. Der ligger Tov om nettene og når det kommer folk til Lyngdal, til over jul. Vinteren 1810 blir han til slutt tatt på Lyngdal, og satt i arrest igjen på Klokkarud, til han enda en gang klarer å rømme derfra.

Slik fortsetter Tovs liv de siste årene han lever fram mot 1814. Historiene om hans ville rømninger overgår nesten det tradisjonen har fortalt om han. Han filer over lenker, tar med seg bolter for å verge seg, gjør avtaler med folk slik at de slipper han ut, skjenker vakter fulle med brennevin han får brakt til arresten via mennesker han klarer å manipulere. Han rømmer mangfoldige ganger fra fangenskap i Heddal, Sauland, Hallingdal, Halden, Skien og Marstrand i Sverige. En smart fyr må han ha vært, hva slags egenskaper han hadde kan vi bare tenke oss.

En historie som kan stå som eksempel på hvor dristig han var, var en gang han satt fengsla på Klokkarud. Han allierer seg med en av vaktene sine, en Leiv Skårnes fra Sauland, og sammen fjerner de planker i gulvet i rommet der Tov sitter. Så graver de vekk jorda under gulvet, fjerner steiner i muren, slik at de får en gang ut i friluft. Til slutt legger de steinene tilbake i muren, og gulvplankene på plass. Det går noe tid før selve rømningen. I mellomtida har dattera til Ole Danielsen, Margit, kommet med noe brennevin til dem. Dette brennevinet skulle vise seg å bli nyttig for Murukleiven: Han starta om morgenen med å skjenke de to karene som hadde vakt utafor, Otter Nielsen Lønfeldt og en som het Lars, det står Steinhaug, men skal sikkert være Steinbakken, til de til slutt var så fulle at de la seg til å sove på bakken utafor arresten. Den utgravde rømningsvegen fikk Tov aldri brukt, for da han hadde klart å sette vaktene ut av spill, kunne han i fred og ro få medfange Ole Danielsen til å hjelpe seg med å hogge av lenkene med et ljåblad som han også hadde fått brakt til arresten på et tidligere tidspunkt. Han «anmodede Ole Danielsen» om å hogge av lenkene med ljåbladet, ved hjelp av ei øks, og på denne måten var da til slutt Murukleiven atter fri av lenker og jern, og kunne dra sin veg uten noen problemer. Låsen han hadde på bolten på beina, klarte han selv å slå i stykker, fortelles det i avhøret.  

Han hadde mange damer også, og barn fikk han med flere av dem. Den mest kjente er kanskje Tusta, eller Tufsa, som han holdt sammen med i mange år. Hun fulgte han på mange av hans turer rundt omkring, og var ofte fengslet sammen med han bl.a. i Sauland og i Hallingdal. Tufsa var fra Gransherad, og ikke fra Tustemyr i Heddal eller Sauland som mange tror. Rettsprotokollene nevner henne som Tufsa, og  mora hennes kalles for Svanou Tufs. Moras egentlige navn var Svanou Tovsdtr. At mora kalles Svanou Tufs, er nok grunnen til at Margit Andersdtr., som Tufsa het, blir kalt nettopp Tufsa.

Tovs nettverk i Heddal, Gransherad, Sauherad og Hjartdal, var intet mindre enn imponerende. Han hadde kjente overalt, og han dro mange mennesker med seg på sin kriminelle løpebane. Mange av familiemedlemmene hans blei dømt, og mange av vennene hans rundt omkring på husmannplasser og gårder blei også dratt inn i forbrytelsene og dømt ved rettsakene som kom opp mot Tov og hans medskyldige. Mange var nok redd han, og om det skyldtes at han ofte var bevæpnet med både sabel, ljå og annen skarp redskap, eller om han var spesielt sterk, vet vi ikke. Noen stor og kraftig kar var han ikke, han var middels høy, og heller smal over skuldrene og spedlemmet. Han hadde mørkt hår og blå øyne. Dette vet vi ut fra etterlysningen av han som blei sendt ut i august 1814.

Dels gav han bort ting, dels solgte han dem. Avhør og rettsprotokoller gir oss et bilde av en kar som hadde kjente over store deler av østlandet, og i vårt område er det nærmest som et edderkoppnett med steder han søkte tilhold og folk han hadde avtaler med. Han blei ofte tilbudt overnatting og mange ville handle med han. Når vi vet at det var strenge straffer for sånt, så kan vi undre oss over at folk torde. Nøden var stor i Norge på denne tida, det var uår og krig, og mange var nok veldig sultne. Kanskje Murukleiven stod for et håp om å kunne tilegne seg rikdom som var forunt de få.

Tov rømte etter hvert til Sverige, selv om han altså ikke gjorde det i første omgang, da ha rømte fra militæret. Vi vet at han satt som fange på festningen i Marstrand i Sverige våren 1812, for da blei han far til et av sine barn, og innført som «Slave i Marstrand, Tov Johannesen Mureklev» Vi vet også fra avhør at han reiste til Sverige høsten 1811, og at han var hjemme igjen i Heddal på høsten 1812. Tov var kanskje på rømmen i Sverige i flere omganger, og tanken hans har nok vært at han hadde ikke lenger noe å tape. Ved å rømme fra festningsarbeidet i Halden etter militærsaken i 1809, forspilte han sine sjanser til noen gang å komme på rett kjøl. Det virker som han fra da av bare gjør akkurat som han selv vil, og lever som en fredløs.

Begge foreldrene til Tov døde på Kristiania tukthus. Mora, Åshild, i november 1809, og faren Johannes i august 1810. Ole Lyngdal, som holdt han skjult under kjellergulvet i huset sitt, døde i 1812, mens han sonet sin straff på tukthuset, som en av de 25 (!) som blei dømt for tjuveri og heleri i januar 1812. Det hører med til historien at denne karen var svigerfaren til søstera Ingeborg, så her var slekt og venner involvert, det skal være visst!

Tov dukker opp igjen i Heddal mange ganger etter å ha vært tatt og rømt på nytt. Han blir til slutt satt i arrest i Skien, sommeren 1814, men klarer å rømme også derfra. I august siste året han lever, blir det sendt ut etterlysning av han. Mange av dem som har vært innblandet i hans forbrytelser er nok nå temmelig lei, og det er til slutt svigerinna, Anne Reiersdtr., som var gift med Ole Turkeli, som via sin bror, Andres, får lensmann Pedersen til å samle en liten tropp med karer for å endelig få tatt Tov.

Grytidlig onsdag morgen den 5. oktober 1814, er Tovs endelikt kommet. Anders Reiersen Snippen, bror til Anne Reiersdtr. Turkeli, venter på at Tov skal komme fra skogen. Han har fått med seg lensmann Gregar Pedersen, og sammen med 5 andre menn utgjør de en liten tropp som skal få has på Tov. Alle er bevæpnet med geværer, i den hensikt å kunne stoppe Tov ved å skadeskyte han, hvis han skulle prøve å rømme. Inne i stua sitter Anne Reiersdtr. og Ole Johannesen Turkeli og venter, sammen med Andres. De har planlagt det hele nøye, og planen går ut på å lokke Tov inn med brennevin og kaffe. Da Tov endelig kommer, vil han i første omgang ikke bli med inn, for brennevin, det vil han drikke ute. Andres må finne på noe annet, og får omsider med seg Tov inn i stua på Turkeli, med lovnad om kaffe, som Tovs svigerinne Anne har kokt. Mens det hele pågår, er Tov borte i en ås og henter ei skreppe som han her gjemt. Åsen ligger ikke lenger unna enn at den kan sees fra vinduet i stua i Turkeli. Etter at Tov har hentet skreppa, kommer han til slutt inn i stua for å drikke kaffe med bror og svigerinne, og hennes bror. At Andres er på Turkeli reagerer ikke Tov noe spesielt på, han godtar han som en av familien.

Når det roer seg inne i stua, nærmer mennene seg stua fra flere kanter. Tov har lagt fra seg ljåen sin, som han hadde i handa da han kom til Turkeli. Ljåen var skarpslepen, og farlig redskap i handa på en som følte seg truet. Andres og Tov snakker sammen om hva han har i skreppa, bl.a. finner Tov fram to lommeur, og det ene går riktig, og viser at klokka er fire på morgenen.

Plutselig merker Tov at noe skjer utenfor, og springer mot døra. Der flyr han rett på Ellef Trolldalen, som tar Tov rundt livet, og ved hjelp av lensmann Pedersen får han lagt Tov i golvet. Med det samme blir Tov truffet i hodet av en geværkolbe, han prøvde å få tak i ljåen sin, men klarte det ikke i basketaket, og blir liggende på golvet. Ingen vet hvem som slo og drepte Tov. Da Tov var død, kom søsteren Gunhild også til stedet, men rømte vekk da hun forstod at Tov var død. At Gunhild rømte fra stedet, gjorde at lensmannen antok at hun hadde hatt befatning med Tovs tyverier.

De som var med på dette, ble forhørt 11. oktober, altså 6 dager etter at Tov var død. Disse var: Ellef Trolldalen, Ambros Semb, Bastian Nielsen Moen, Anders Gregersen Spærud og Ole Torgrimsen Smedsrud, i tillegg til lensmann Gregar Pedersen selv.

Da Tov var død, bar de han ned til et kvernhus som tilhørte enka på Brekke, og la han på loftet der. Trolig var dette kvernhuset på Murukleiv, men det er vi ikke helt sikre på. Det har versert mange historier gjennom åra hvordan dette skjedde, men nå vet vi en del mere om hva som faktisk foregikk. Tov var kledd i en blå, kort trøye, en sort vest, sorte bukser, et par bundingshoser (Strikkesokker), et par lester (skinnet på beina av kyr som er ugarvet med hårene på, og usydd, brukes som sko) og skjorte. Lensmannen fikk i oppdrag å kle av han mens han lå på kvernhusloftet og bringe klærne til Klokkarud, der det var forhør etter Murukleivens død. Dem som var med og forårsaket at han døde, blei forhørt der.

At mange var leie og trøtte av Murukleivens herjinger kommer nok også til kjenne gjennom Major von Oppen, som var stasjonert på Kirkevolden i Gransherad, sitt skriv til amtet allerede dagen etter Murukleivens død. von Oppen ville at likferden burde skje på en ytterst grotesk måte: Først lensmannen til hest, deretter liket i en svartmalt kiste, med en oppreist galge med løkke på. Slik blei det ikke, men også Crøger ville at Tov skulle få en «Vanærende» begravelse. Dette sender han søknad om til amtet, men får til svar at Tov aldri «ved nogen Dom er belagt med den større Jnfamie» – han var aldri dømt æresløs – noe som betydde at han måtte gravlegges i kristen jord. Det blir foreslått fra amtet at han skal gravlegges uten den minste seremoni, på et avsides sted på kirkegården. Crøger blir bedt om å sette opp en stolpe, der han skal skrive ned på en tavle hvor mye udåd og uverdighet han har forårsaket, til skrekk og advarsel for dem som skulle gå forbi.

Dette gjorde Crøger, og diktet som han slo opp på Murukleivens grav lød slik:

Banditten Thow Mureklev ligger nu her!
Til Hviile for Sig Selv – og til Roe for Mange
Gid Hans skiændige Liv maatte glemmes snarlig – men
Hans gruelige og umenneskelige Død leve længe til
Erindring – Smerte – Afskye – og Skræck for
Hands gienlevende tallrige Bande som
Forbifarer her, og skuer dette varslende i Minde om Hans Ende – og Daad –

(Hitterdal den 20 Octb. 1814)

Kilde: Bratsberg len og amt, Ha, Journalsaker, eske nr. 312 (1814)

Med diktet fulgte det et følgebrev,  for diktet var laget på oppfordring av amtmannen (daværende fylkesmann) i Bratsberg amt (Telemark). Oppfordringen var et svar på Crøgers og Major von Oppens håp om å få gravlagt Tov Murukleiv på en vanærende måte, og utenfor kristen jord. Følgebrevet fra Crøger fortalte om hans tanke med diktet, og var altså et svar på at han ikke fikk lov å gravlegge Tov utenfor kirkegården, men at han hadde gravlagt han i «Inngangen til den nye kirkegård» som han nok tenkte var et kompromiss mellom sitt ønske og amtmannens pålegg om å legge Tov i kristen jord. Amtmannen presiserte som nevnt lenger opp at Tov ikke var dømt til «nogen Jnfamie» altså var han ikke dømt i noen rettsak til infami – æresløshet –  og måtte altså derfor legges i kristen jord. Men, understreker amtmannen, han kunne gravlegges på en enkel måte, uten den minste seremoni, og diktet skulle Crøger sette opp på et stolpe, slik at Tovs venner – og uvenner –  kunne bli minnet om – og avskrekket av – hans liv og hans død.

Følgebrevet som ble sendt med diktet til amtmann Plesner fra Johannes Crøger i Heddal:

Efter Høy-respective Opgivende – har ieg nu paa Fattig-Cassens Bekostning Begravet den ulykelige Thov Muureklev i Ind-Gangen af den nye Kirkegaard – og paa ærede og passende Opfordring sadt en Stolpe paa Hands Grav – med en sort Tavle hvorpaa ieg har skrevet den Indskrift, som ieg herved indlagd giver mig den ære at insenuere. –

Hitterdal den 22 octb 1814.

Allerærbødigst Crøger
S.T. Hr constitueret Amtmand Plesner.

Kilde: Bratsberg len og amt, Ha, Journalsaker, eske nr. 312 (1814)

PDF kan lastes ned her


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHODSFORTEGNELSEN

Grønnbyen

Notodden Historielags hus er et av mange i den såkalte Grønnbyen, en samling av hus i nedre bydel, som Norsk Hydro i sin tid bygde for arbeiderne sine. Under følger litt historikk om byggingen av Grønnbyen og fakta om husene der.

Grønnbyen ble bygd i årene 1906-1911, og husene er tegnet av arkitekt Helge E. Blix.

Planløsningen var egentlig tysk. Sam Eyde hadde tatt med seg ideen fra Tyskland. Den ble også kalt Tyskerbyen, senere Grønnbyen. Navnet Grønnbyen kommer av at alle husene var grønne fra begynnelsen. Senere fikk de forskjellige farger, slik de er i dag.

Senere, da man også bygget slike boliger på Rjukan og i Eydehavn, ble denne planløsningen
benyttet.

Utbyggingen foregikk i denne takten:

 

1906: Det ble reist 9 hus:
Oscar Nissensgt. 8, 10, 12 og 14
Bj. Bjørnsonsgt. 7, 9, 11 og 13
Birkelandsgt. 19
Byggmester: A.B. Aarsten (?)

1907: Det ble reist 8 hus:
Bj. Bjørnsonsgt. 10, 12, 14 og 16
Industrigt. 5, 7, 9 og 11
Byggmester: A.B. Aarsten (?)

1909: Det ble reist 4 hus:
Oscar Nissensgt. 16
Bj. Bjørnsonsft. 15 og 18
Industrigt. 13
Byggmester A.B. Aarsten

1910: Det ble reist 6 hus:
Industrigt. 4, 6, 8, 10 og 12
Byggmester: Brødrene Wormsen
Birkelandsgt. 17
Byggmester: M. Andersen

1911: Det ble reist 1 hus:
Birkelandsgt. 15
Byggmester: Haslund

Totalt 28 hus i Grønnbyen

Da Norsk Hydro solgte husene i Grønnbyen rundt 1980, tok de med en klausul i sine salgsdokumenter at ingen fikk lov til å forandre husene i Grønnbyen uten etter avtale med Byingeniørkontoret. Husene skulle utvendig tilbakeføres til den stil de hadde når de ble bygget. Området er nå vernet.

Aftenposten hadde en stor reportasje i 1907, skrevet av en kjent journalist og senere romanforfatter Øvre Richter Frich:

«Ved siden av de kjempemessige fabrikkbygninger er det innimellom trærne strødd 8 nydelige grønnmalte arbeiderboliger som lyser lang vei. Det er veritable små villaer med to leiligheter i hvert hus. Hver leilighet består av 3 stk. værelser og kjøkken. Senere blir det anledning til å få seg en haveflekk rundt disse husene, som  ville ha fylt alle med lengsel og misunnelse hvis de sto til leie ute på Bygdøy»

Boligbyggingen som Hydro stod for den gangen, ble regnet som toppen av kvalitet. Den samme planløsningen er (som nevnt lenger opp) benyttet ved utbyggingen på Rjukan (Flekkebyen) og Eydehavn.

Allerede i 1908 var Kong Haakon VII på besøk i et av husene i Grønnbyen, nemlig Bj.Bj.gt. 9, der fam. Terjesen bodde.

Hvem bodde i Grønnbyen?
Leilighetene i Grønnbyen ble tildelt fagfolk og formenn som måtte stå til disposisjon til alle døgnets tider. De hadde montert ringeklokke i leilighetene, og når den ringte, var det å kaste alt en hadde i hendene og styrte ned på fabrikken.

Fakta om Grønnbyen:

Husleie:
Husleia var i 1913 kr. 16,- pr. måned for 2 rom og kjøkken.

Utleie av soverom i 2. etasje:
Under anleggstiden i perioden 1906 til omkring 1913/1915 måtte de leie ut et soverom til slusker (rallare). Det heter at det ble satt opp 4 stk. senger på dette rommet. Disse sengene ble aldri kalde. Det ble arbeidet 12 timers skift på fabrikken, så i løpet av et døgn lå det 8 personer og sov her.
Leien var kr. 2,50 for hver person inkludert kaffe om morgenen/kvelden

Johan Tokerud fortalte at hans mor, i tillegg til sin egen familie, hadde slusken som bodde der i kosten, og lappet og vasket tøyet for dem.

Mellom 1915 og 1920 var det helst familier med få barn som leide ut rom til kjente og ukjente.

Vann
Grønnbyen fikk innlagt vann i 1906. Vann til Hydro-boligene kom fra brønnen som lå der Notodden kirke står i dag. (Vann til hotellene kom fra en brønn som lå på/ved Tekstesletta). Notodden fikk vannverk i 1911 med vann fra Grotbekk.

Toalett
Fram til 1952 var det utedo plassert i uthusene, bortsett fra noen hus som hadde tørrklosett i tilbygget til huset. Ragnar Moen husker godt stanken fra utedoene som var tilsatt klorkalk.

Modernisering av husene
I 1950 og i en 10-årsperiode framover ble husene kledd og isolert utvendig. Ytterkledningen ble endret fra liggende til stående, og hjørnekassene som tidligere var malt hvite, forsvant. Fra å være grønne ble husene nå malt i forskjellige farger etter anvisning av fargekonsulent.

Modernisering innvendig begynte også på denne tiden, og i tillegg til nytt bad og vannklosett, fikk leilighetene ny kjøkkeninnredning, platekledde vegger med tapet og nytt gulvbelegg.
I 1962 ble de gamle uthusene revet og garasjer bygget.

Gatene
Husene i Industrigata, Bj. Bjørnsonsgt. og Oscar Nissensgt. er like 2-mannsboliger. Gatene ligger parallelt, med Helmers vei på utsiden mot Hydro og Birkelandsgt. inn mot byen og ned mot jernbanen. Denne gaten het Jernbanegt. fram til 1937. Til å begynne med var det også vei på baksiden av husene. Det midtre huset hadde stabbur.

Birkelandsgt. har 3 eneboliger som er helt forskjellige fra resten av husene i Grønnbyen. Notodden bad og Lasarettet hørte også til Birkelandsgt. til de ble revet på 1970-tallet.
I Industrigt. og Bj.Bj.gt. er det 10 hus, 5 på hver side av gata, mens i O. Nissensgt. er det bare 5 hus på den ene siden av gaten.

Skole
Den midtre eneboligen i Birkelandsgt. ble brukt som privatskole i ca. 3 år. Her gikk barn fra «bedrestilt» middelklasse.

Se også Norsk Hydros hjemmeside om Grønnbyen og annen boligbygging for arbeiderne her

Tekst : Ragnhild Kaste Kaasa   Foto: Ole Arvid Vassbotten


Slik det var i 1906, legg merke til at bygningene hadde innlagt elektrisitet. foto: Digitalt museum

TIL TOPPEN AV SIDEN

Tinnemannen eller Ole Olsen Hovdejord-Tinne

Mange med røtter i Heddal kan føre sine aner tilbake til Ole Olsen, en mann med mange kallenavn; Tinnemannen eller Hovdejorden, Ola Lensmann, Ola Tinne. Når han ble født, vet man ikke. Sidene i kirkeboka der det trolig har stått, er borte. (Årene 1659-1685) Ut fra andre opplysninger vi har å holde oss til, er han trolig født ca. 1680. Han døde i 1765, han ble gravlagt den 12. februar 1765 i Heddal.

Man skulle tro at en slik sagnomsust person som Hovdejorden eller Tinnemannen som han ofte blir kalt, hadde klare linjer bakover i slekta, men slik er det ikke. Hvem som er foreldrene til Ole Olsen er ikke så kjent, fordi den muntlige tradisjonen rundt historiske personer står så sterkt. Det har også vært diskutert om det var Ole Olsen Hovdejord-Tinne som ble kalt Tinnemannen, eller om det var en av hans etterkommere.  Det er vel ikke så enkelt å finne av, men hvem som var Ole Olsen Hovdejord-Tinne sine foreldre har det vært gjort grundige undersøkelser rundt, der bl.a. skifter har vært til god nytte.

Halvor Nordbø skrev en artikkel i «Ættesogor frå Telemark» i 1928, bare 2 år etter at Hitterdalsboken kom ut. Der finner man andre foreldre til Hovdejorden enn det Hitterdalsboken fører opp. Det levnes liten tvil om at tradisjonen om at en gudbrandsdøl skulle være faren til Hovdejorden må være feil. At en utenbygds kar skulle bli lensmann, slik det hevdes at far til Hovdejorden var, var lite trolig, mener Nordbø.

Når skifter granskes så kommer man fram til følgende foreldre til Ole Olsen Hovdejord-Tinne:

Ole Halvorsen Sem f. ca. 1625 d. 1685 og Anlaug Halvorsdtr. Sætre f. 1657 d. 1719

Ole Halvorsen Sem var lensmann, slik sønnen ble. Ole Halvorsen Sem kom til Søndre Sem da han ble gift med enken der, Margit. Etter at Margit døde (ca. 1664) giftet Ole Halvorsen seg med Anlaug Halvorsdtr. Sætre.  Anlaug ble gift med Hans Torstensen Holte da Ole Halvorsen Sem var død. Da også han var død, giftet Anlaug seg med Tov Bjørnsen.

Ved skiftet etter Anlaug på Holte, da hun selv var død i 1719, er det at det kommer fram at hun hadde to barn med Ole Halvorsen:

«…, og den sl. qvindes med forige Mand sl. Ole Sem avlede Børn, Lensmanden Welagte Ole Hovdejord, og Gunille OlufsDatter Backa»
(Ættesogor frå Telemark s. 288)

Dette viser at Hovdejorden, eller Ole Olsen Hovdejord-Tinne, var sønn av Ole Halvorsen og Anlaug Halvorsdtr. Sem søndre.


TIL TOPPEN AV SIDEN

Husmannsplassgruppa i Notodden Historielag får oppmerksomhet for boka «Husmannsplassar i Notodden» fra Sparebankstiftelsen DNB NOR

Sparebankstiftelsen DNB NOR støtter boka om husmannsplasser med 30 000 kroner

Notodden Historielag har altså fått 30 000 kroner i støtte til boka «Husmannsplassar i Notodden kommune, bd1» fra Sparebankstiftelsen. Pengene kommer svært godt med i finansieringen av boka, samtidig som det er en veldig bra motivasjon for å begynne på bd. 2 i serien.

Vi er svært takknemlige for pengestøtten! Her kan du lese om gaven på Sparebankstiftelsens egne sider.

Historielaget arrangerte en liten pressekonferanse for å vise vår takknemlighet. Banksjef Frank Isaksen i DnB Nor på Notodden representerte stiftelsen. Under kan du se bilder:

Notodden Historielag har fått 30 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB NOR. Representanter for husmannsplassgruppa, og leder i Notodden Historielag, Asbjørn Moen takker hjerteligst.
Bak f.v.: Helga Holm, Ragnhild Kaste Kaasa, Asbjørn Moen.
Foran f.v.: Banksjef Frank Isaksen og Inger Johanne Bakka.

Frank Isaksen forteller om Sparebankstiftelsen.

F.v.: Inger Johanne Bakka, Asbjørn Moen, Ragnhild Kaste Kaasa, Helga Holm og Frank Isaksen.

Foto: Ole Arvid Vassbotten