Lover for Notodden Historielag

1. FORMÅL
Notodden Historielag har som formål å vekke interesse og forståelse for kommunens historie. Historielaget vil arbeide for å spre kunnskap om vår kulturarv og verne  om kulturminner  i kommunen.

2. MEDLEMMER
Alle som vil støtte eller arbeide for dette formålet, kan bli medlem ved å betale årskontigent, som blir fastsatt på årsmøtet.

3. STYRE
Styret består av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Ett styremedlem
To varamedlemmer

4. STYRETS OPPGAVER
Lagets  ledelse og  midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak.  Lagets leder har den daglige ledelse og leder styrets møter og forhandlinger.

Leder innkaller til styremøter så ofte som behovet tilsier, eller når minst tre av styremedlemmene forlanger det.  Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall.  Varamedlemmene  innkalles fast.

Sekretæren fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter, og skal i samråd med styrets leder føre lagets korrespondanse og ha ansvar for styrets  arkiv.

Kasserer fører lagets regnskap og er ansvarlig for at lagets midler er sikret på en forsvarlig måte.  Alle utbetalinger skal godkjennes med leders signatur.

5. ÅRSMØTE
Årsmøtet er lagets høyeste organ.  Styret skal innkalle til årsmøtet med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal:
Godkjenne innkalling og saksliste.
Velge møteleder.
Velge referent.
Velge to til å underskrive protokollen.
Behandle styrets og komiteers årsberetninger
Behandle lagets regnskap i revidert stand.
Vedta lagets budsjett og arbeidsprogram.
Behandle innkomne forslag med styrets innstilling.

Velge:
Leder for ett år,  nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem for to år.
To varamedlemmer for ett år.
To revisorer for to år.
Valgkomite bestående av tre medlemmer valgt for to år.
Årskriftskomite bestående av fire medlemmer valgt for ett år.
Kjøkkenkomite  bestående av tre medlemmer.
To valgt for to år og en valgt for ett år
Husstyret bestående av to medlemmer fra laget valgt for ett år. Samt en representant fra kommunen.

6. LOVENDRING
Ved lovendring kreves 2/3 flertall, for øvrig vanlig flertall

7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Dersom styret eller 1/3 av medlemmene finner det nødvendig, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

8. OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av laget, kan bare vedtas av to ordinære påfølgende  årsmøter med  2/3 flertall hver gang.  Ved oppløsning skal lagets eiendeler tilfalle kommunen og brukes i det lokale kulturarbeidet.

Endra etter årsmøtet i 2012