Minnesmerket over Notoddens første ordfører Johannes Strandli, en pioner.

Johannes Strandli f. 22. februar 1865 d. 10. september 1925

I Notodden arbeiderpartis reprentantskapsmøte november 1951 behandlet møtet et skriv som forelå fra Notodden og Omegns Arbeidermannsforening et forslag om at det ble satt i gang arbeid med å få reist et minnesmerke over den første ordføreren i Notodden, Johannes Strandli. I møte var det stor enighet om at Strandli hadde gjort et fremragende arbeid for arbeiderklassen i Notodden og var uten tvil et minnesmerke fortjent. På møtet deltok bl.a. Emil Ødegård, Saamund Bergland, Hans Helgesen, Erik Haugen, Hans Kåsa og Kristian Lunder.
Kristian Lunder uttalte følgende: «Jeg må si jeg er tiltalt av tanken. Strandli var ingen stor, ruvende personlighet, men en mann som gjorde sitt beste for byen og for arbeiderklassen. Han spilte en meget stor rolle, som ordfører midt i anleggstiden og dens vansker. Jeg vil foreslå at det velges en komité som undersøker hva en gravstøtte eller en bauta ville koste.» Forslaget ble enstemmig vedtatt og til komite ble valgt: Emil Ødegård, Kristian Lunder og Hans Helgesen.

Minnesmerket kom opp på Strandlis grav på Notodden kirkegård, men «nærmest» glemt helt til Notodden Historielag etter tips fra publikum tok kontakt med Notodden Arbeiderparti som på kort tid tok tak i saken og forvandlet minnestedet til igjen å fremstå som et verdig minne over en pioner i politikken på Notodden.

Johannes Strandli
Manden og opgaverne

Notoddens første ordfører, er født i 1865 i Furnes, Hedemarken. Som bondegutter pleier blev han alt i 8 aars alderen gjætergut. Siden har han altidt slitt i haardt arbeide, særlig som anlægsarbeider. Han har været med ved de fleste av de store anlæg – først som almindelig arbeider, senere som «bas». Nu er han opsynsmand ved vandverksanlæget i Notodden, og saa skal han arbeide i den nye kommunen som dens ordfører. Til den gjerning har han mange forutsætninger. Først og fremst har han gaat den ypperlige skole i fagforeningen. I 1899 var han med og stiftet jord og stenarbeiderforeningen, og siden har han været en ivrig fagforeningsmand. Derfor har han ogsaa blitt brukt til en masse tillitsverv. Han har bl.a. været vor varamandskandidat ved stortingsvalget ved stortingsvalget i 2 perioder. I skolestyret har han sidtet og i herredsstyret. Indtil nu var han tillike forlikskommisær for Hitterdal.Johannes Strandli faar alle partiers lovord for sin sympatiske og rolige færd. Han forstaar at arbeide sammen med folk. Han forstaar ofte ved et lite muntert ord jevne ut stridigheter.Det saa jeg, da jeg traf ham første gang. Det nye kommunestyret holdt sitt første møte. Rolig og sindig ledet den nye ordfører møtet som for øvrig var meget stilferdig. Men så blev det plutselig en hel liten skarp debat om feiringen av Notoddens første fødelsedag. En uttalte sin harme over, at øvrebyen ikke var repræsentert i den komite, som var foreslaat. Da sa ordføreren: Han hadde nå den tro, at de mænd som var foreslaat nok vilde sørge for, at de blev vækket i øvrebyen ogsaa. Og i munterheten over det kom forsamlingen snart til enighet – resultatet er kjent fra telegrammerne. Men dette møtet og endnu mere min samtale bekreftet med Strandli gav mig det indtryk, at vort parti hadde været heldig i valget av den mand, som skal lede arbeidet deroppe. Praktisk og grei var han i sin tale som i sit syn paa sakerne. Han er av de folk, som ikke straks buser paa og – forspilder alt. Han ser og veier og tar skridtet slik, at det ikke skal bli reaktion efterpaa, – men skridtet gaar altid i den rigtige retning. Det er mangt om meget at ta fat paa for det nye kommunestyre, men partiet har ikke lovet guld og grønne skoger. Imidlertid er det mange interessante opgaver som kan løses i det kommende aar slik at kommunens utvikling blir lagt riktig an.«Ja, det er en stor by,» sa Strandli, «bare veiene er 9 kilometer, og det skal nå oparbeides. Men det kan bare skje stykkevis. Det blir først og fremst torvet da og hovedgaten fra bryggen og opover til Ramberg, Saa er det vand- og kloakvesenet, som maa ordnes snarest mulig.»«Skal kommunen selv – ?»«Ja naturligvis. Private entrepenører skal vi ikke ha noget av.»«Ja men du har jo Deres stilling hos en slik entrepenør!»«Det blir det samme.»Jeg tenkte – ja ordføreren maa vel kunne brukes til opsynsmand i det kommunale, naar, private kan bruke han forsaavidt! – Men allikevel – er det ikke nødvendig at kommunestyrets medlemmer faar løn i sin funksjonstid – ellers blir de fleste av vore folk hindret fra at ta paa sig det arbeidet. Særlig ordførerstillingen da. – Men Strandli fortsatte, og han nævnte en rekke andre saker som snarest maatte ordnes. Gravlund og likkapel maate skaffes – Interimskirken fik foreløpig greie sig som kirke. Skole holdt de netop paa at bygge, og kommunal middelskole saa snart som raad var.
«Så er det belysningen. Nu er det Tinnfos bruk som skaffer kraften. Det blir uholdbart i længden, for kommunen er jo ganske prisgitt eierens påfund. Streik og lockout kan stoppe hele greia. Saa vi har planer oppe om vort eget elektrisitetverk. I det hele maa vi jo frigjøre os mest mulig fra storkapitalens magt over byen. Og det er ikke smaaterier her.»
«Ja, men så gir det god intægt?»
«Ja naturligvis. Og forsaavidt er vi nok glad i den. Men den den skal ikke kunne styre byen her. Det vi skal gjøre. Men som De sa – indtægter faar vi av de store anlæg. Vi har salpeterfabrikken, carbidfabrikken, Tinnfos papirfabrikk og snart jernverk med kraftstation. Og dessuten Lienfos kraftstasjon. Det trænges. For som jeg har vist – det er meget at gjøre her, saa vi maa bruke skattefundamenterne saa meget vi kan. Derfor skal vi nu til at taksere eiendommene. Det er jo store gaarder indenfor byens grænser. I alt er byen 500 maal. Og den ubebyggede grund skal særlig beskattes som vi har adgang til. Dessuten har vi andre indtæktskilder!»
«Ja, den kommunale kinemotograf»! –
«Naa, den er ikke helt kommunal, men indtækten gaar til kommunen. Og nå skal den gaa helt over samtidig som vi lager en til og nægter andre koncession. Paa de to kinematografer skal vi aarlig tjene mindst 20 000 kroner til sammen.»
«Er det ikke mange vanskeligheter med at faa det ordnet kommunalt – – er det utredet – ?»
«Nei vi trænger ingen utredning til det. Det er saamen letvindt nok. Det er bare at kjøpe maskinerne det og saa indgaa overenskomst med et par filmsselskaper, saa den sak er iorden.»
«Skal kul og koks sælges av kommunen?»
«Vi kan ikke faa ordnet det i aar. Men det skal snarest sættes i gang. Men send mig Johannes Dahls artikler om det i «Det tyvende «aarhundrede» er De snild.»
«Sykeplein da?»
«Det vet, at det er vanskelig at faa det i orden slik som sykeforsikringen ble laget. Man saa galt som det gaar med kassen her, maa det vel gi støtet til en forandring. Foreløpig maa vi bare se at faa bygget sykehus.»
«Og De tror at de var heldig, at vi kom til magten med en gang?»
«Ubetinget. Det kan gjøres meget galt i en kommune bare i et aar, og nu har vi da sikkerhet for, at alt gaar som det skal. Dessuten er de jo i mange andre ting det har sin betydning, at vi har flertallet. Som nu f.eks. ligningen og de kooperative forretninger. Vi har baade alminnelig kooperativ forretning, og et bakeri. Og vi skal nok støtte dem saa godt vi kan. Jo, jeg tror vi skal faa arbeidet til gagn for kommunen.»
Og det lyste tro og arbeidsglæde av det furete, værbitte ansigt.
«Tidens Tegn» har ytret sin bekymring over, at vi nok ikke hadde folk, som var skikket til at overta ordførerstillingen rundt i landet.
Men vi har det, det blev jeg dobbelt overtydet om efter min samtale med Johannes Strandli.
Kristofer Uppdal har fortalt os om anlægsarbeideren, har git han plads i lieraturen. Nu skal den nye ordfører i Notodden vise os om han ogsaa har plads i politikken, om han der har det samme gode egenskaper som anlægsarbeider i det praktiske liv. Derfor vil alle følge den nye kommune med vaktsomt interesse, ikke mindst fordi det her gjælder en helt ny by, en by som skal reises midt inne i landet like under storkapitalens vælde. Maate det nye socialistiske kommunestyre ha den lykkelige evne til at bygge et socialistisk Notodden saa fast og sikkert, at det aldrig falder ind under styret av grundeierbøndene eller storkapitalisten.

I.D.

Avskrift fra Sosial Demokraten 7. januar 1913  (Ole Arvid Vassbotten)

Minnesmerket som står på Notodden kirkegård

TIL TOPPEN AV SIDEN