Fra Teinåtangen til Yli, en historisk vandring med husmannsplasser i fokus

Søndag 15. september 2019  arrangerte historielaget sin årlige «Tematur» sammen med Notodden Turlag.
Turen gikk i år fra Teinåtangen til Yli. Vi fikk velvillig hjelp av grunneiere til å kjøre inn bomveien til Storerunningen der turen starta til fots langs den gamle veien som går derfra og til Yli. På turen var vi innom flere husmannsplasser og fikk orientering om hver plass. Ragnhild Kaste Kaasa sto for alle opplysningene om plassene vi var innom. Til  tros for at det var «Dyrskuhelg» og meldt om ktaftig vind stilte 35 personer opp, noe vi syntes var veldig moro.

Turens startpunkt Store-Runningen

Ragnhild forteller om plassen

Info om plassen
Runningen u/Undeland (Store-Runningen)
Plassen var i  bruk fra 1880-åra, ekteparet Halvor Torgrimsen og Anne Østensdtr. bodde her til de døde i hhv. 1886 og 1891. De hadde 4 barn, og sønnen Torgrim, f. 1856, rydda trolig plassen Runningen u/Yli. En annen sønn, Øystein, kom til Stykket u/Tveitan nordre i «Grenda». Runningen er bare med i FT1891. Det er verdt å merke seg at Torgrim, sønnen, som da dreiv plassen, var husmann uten jord.
Eier i dag er Sissel og Arne Rjukan.

Turens yngste deltaker

Fra Store-Runningen gikk turen videre

En liten stopp, her forteller Finn Smedstad litt om svartspetten som har leita etter larver under barken på en gran og samtidlig laga «boliger» for mindre fugler.

Neste stopp Godalskåsa

Info om denne plassen
Godalskåsa u/Kleppen
Ole Olsen bodde her i alle fall i 1815 med andre kona Anne Nilsdtr., de fikk dattera Kari her da. Midt på 1840-tallet døde tredje kona til Ole Olsen, og mest sannsynlig flytta da Ole fra plassen. En ny Ole, Ole Nirisen og Gunhild Olsdtr. kom hit, og de ble her til de døde i 1881 og 1883. Deres datter Gunhild f. 1854, gifta seg med John Olsen Kubbekåsa u/Roe, og de dro til Amerika i 1884. Plassen blir borte fra folketellingene etter det, den er ikke nevnt i 1891 eller seinere. Plassen har svært mange rydningsrøyser, og det er grunnen til at vi kan se den dag i dag hvordan de som bodde her har strevd med den steinete jorda for å lage seg en heim. To tufter er også fortsatt svært godt synlige. Plassen har noen ganger også vært nevnt under Yli. I 2017 var det besøk fra Amerika i Godalskåsa av slektninger av Ole Nirisen og Gunhild Olsdtr.
1865: Plassen har 1 ku; de sår ¼ t bygg og 1 t poteter.
1875: Plassen har 1 ku, 4 sauer, 1 geit; de sår ¼ t bygg, ⅛ t havre, 1 ½ t poteter.

Eier i dag er Hege Dordi Stordal Støa og Jimmy Støa.

Ved «Dansarberget» var det kaffipause, her ble det vist bilder og deltakerne kosa seg i det fine været. (Dansarberget var et sted der bygdeundomen i gamle dager samles for å danse og ha det moro. Det finnes slike plasser i de fleste grender)

Vi er i Åkåsa

I Åkåsa hadde Ragnhild bl.a. dette å fortelle om plassen
Åkåsa u/Øvre Yli
Denne plassen hører vi om i 1818. Da bodde John Johnsen Brenna og Liv Petarsdtr. her. De flytta videre til England u/Kleppen. I 1821 kom den familien som holdt til i Åkåsa fram til ca. 1893 hit. Denne familien, som har sitt opphav i Jørgen Olsen og Ingrid Larsdtr. fikk mange etterkommere som lever i Notodden-området fortsatt. De hadde bare to barn, og kun sønnen Ole vokste opp. Han gifta seg med Anne Hansdtr. fra Tverdalen i Lisleherad, og de fikk 5 barn, hvorav 3 ble gift. Da Ole Jørgensen døde i 1893, flytta Anne til sønnen sin Jørgen på Hjuksevelta. I 1900 var det nye folk her, John Bjørnsen Moen og første kona, Ragnhild Halvorsdtr. bodde her da. I 1904 døde Ragnhild på Notodden, så da var de borte fra Åkåsa. John gifta seg på nytt med Gunhild Ambrosdtr. Grindalen. I 1910 og noen år framover bodde Ole Olsen og Aasne Aslaksdtr. her. Fra 1911 og til plassen ble fraflytta rundt 1923, bodde Halvor Olsen Moen og Anne Halvorsdtr. her. De hadde hele 15 barn, 9 av disse ble født her. Denne familien kjøpte etter hvert Kasin u/Søndre Yli, og seinere finner vi dem der.
Vi kan i dag se rester av stugo, med spissen som den store haugen med stein midt i. Stugo i Åkåsa ble tatt ned og flytta, trolig til Kvennhuskasin. Det er rydda mye stein, det meste er samla nederst på plassen.
1865: Plassen har 1 ku, 3 sauer, 4 geiter; dei sår ¾ t (?) bygg, 1 t poteter.
1875: Plassen har 1 ku, 1 ungdyr, 6 sauer, 3 geiter; dei sår ¼ t bygg, 2 t poteter

Eier i dag er Sveinung og Alvhild Yli.

Vesle-Runningen

Info om plassen

Ned-Runningen (Vesle-Runningen) u/Yli
Den yngste plassen av dem vi har vært innom, den må ha blitt rydda i 1890-åra. Ett eneste ektepar har bodd her, Torgrim Halvorsen fra Øvre Runningen og Anne Johnsdtr. f. Leiulfsrud. Torgrim må ha vært et arbeidsjern, for her er det mye stein som er rydda! Det er steingjerde og masse rydningsrøyser i tillegg til selve hustufta. Det var auksjon «akksjon» som det heter i Heddal, da Anne var død. Torgrim døde i 1909, Anne i 1922. Det skal ha vært mye folk, og vi vet i alle fall om ei kiste og en kubbestol som er herfra. Stua skal ha blitt rodd over Heddalsvatnet til Merde, der etterkommerne etter Øystein Stykket bodde. Akkurat hvilket hus det skal svare til på Stykket er vi ikke helt sikre på. Uthuset kjøpte Ole Larsen Øygarden og satte opp i Øygarden eller Øygards-Kåsa, siste gården på høyre hånd før Ylikrysset. Det var Olav O. (Ollemann) Øygarden og bestefaren hans, Karl Øygarden, som kjørte det ned til Øygarden. Fortsatt i dag lever det folk som husker at det var frukttrær og bærbusker, både her i Runningen og i Åkåsa.
1900: Plassen har kyr, høns og frukthage; de sår korn og poteter.
Eier i dag er Sveinung og Alvhild Yli.

Da vi kom ut av skogen og til Kasin, i dag heimen til fam. Urdalen ble vi til vår store overraskelse servert nybakt kake og brus

Det var ikke mange som ikke lot seg friste av nybakt kake og drikke 🙂

Info om plassen
Kasin u/Søndre Yli
Enkemannen Gregar Johsen Fosse fra Sauland som ble gift andre gang med Liv Bjørnsdtr. rydda trolig denne plassen rundt 1830. Han kom da fra Brenna (husmannsplassen), der Liv kom fra.  Kasin ble kjøpt på starten av 1920-tallet, da Halvor Moen, som gikk under navnet Åkåsen, kom hit. Det kom av at han og Anne kom hit fra Åkåsa, med alle barna sine. Yngstejenta, Aslaug, kom til her. Den gamle slekta fra tida da Kasin var husmannsplass blei borte med søstrene Kjersti f. 1818 (enka etter siste husmannen John Gunnufsen, som døde i 1895) og Anne f. 1831. Søstrene døde i 1907 (Kjersti) og 1911 (Anne). Stugo frå Kasin skal ha blitt flytta til Undeland, der fam. Odden/Rjukan bor). Den skal være innebygd i eldhuset der. Seinere har plassen blitt kalt for Moen, fordi han som kjøpte den het Moen.
1865: Plassen har 2 kyr, 4 sauer, 2 geiter; de sår 3/8 t bygg 3/8 t havre 1 ½ t poteter
1875: Plassen har 1 ku, 1 kalv, 3 sauer, 1 geit; de sår ¼ t bygg, ¼ t havre, 1 ½ t poteter.

Siste stopp Skogenplassene.
Her ble det i sterke vindkast orientert om de tre Skogen-plassene som lå i dette området.

Skogen-plassene u/Yli

Det er 3 Skogen-plasser:
Den sønste, Skogen, som lå under br.nr. 2 (Yli nedre) og/eller 3 (Yli nordre)  i sin tid er kanskje den eldste plassen. Det var skifte etter Christoffer Nilsen i 1748. Det var nok han som rydda plassen. Her var det mange hus, de samme som på en gård, bare mindre. Plassen hadde et areal på ca. 20 mål. Nærmere 1900-tallet bodde Ole Petersen og Anne Andersdtr. her. Ole, eller Skojen eller Skauer, var bygdeslakter og tømmerfløter. Det går mange historier om han, han skal ha hatt et hissig temperament, og gikk ikke av vegen for et slagsmål. I 1907 kjøpte han tomt lenger ned i det som er Ylifeltet, og flytta dit. Da kom fam. Øygarden hit, og de hadde det til det ble fraflytta og brukt som fritidseiendom.
Eiere i dag er Bergit Yli Urdalen og Reidar Urdalen

England/Ludvigsen/Øvre Skogen

Fra starten av en veldig liten eiendom, men består nå av 3 bruksnr. Ole Olsen og Anne Aadnesdtr. bodde i England u/Kleppen, og det er nok grunnen til at plassen seinere mest har blitt kalt England. Huset stod tidligere lenger opp på tomta, men Ludvig Ludvigsen (f. 1894) flytta det ned, kledde det inn og bygde på da han tok over. I ungdommen, før huset ble flytta, kunne han stå på trammen og skyte tiur, har han fortalt. Uthuset ble bygd etter krigen. Uthuset står på en del av tomta som ble kjøpt av Øvre Yli.
Eier i dag: Jostein Solvang.

Yli-Skogen

Ligger inne i skogen som Notodden kommune kjøpte til tomter av Johannes Yli i 1970. Her lå den andre av Skogen-plassene, som er de opprinnelige husmannsplassene. Det finnes en tydelig mur etter hus, og vi vet at mor til Anne Brenna (Brennun) (f. Kasin u/Nyhus) kom herfra. Hun het Tone Leifsdtr., og var datter til Ingeborg Halvorsdtr. Skogen og en som het Leif Johnsen Geitehytta (fra Sauland). Den siste som bodde her var bror til Ingeborg, Halvor Halvorsen Skogen, som døde i 1889. Siden ingen husker hus på denne plassen, er det rimelig å anta at huset ble flytta. Seinere brukte Øvre Yli plassen som havn. Kjersti Halvorsdtr. Kasin i Kasin u/Yli kom herfra.
Eier i dag er Notodden kommune.

Alle plassene her blir utførlig omtalt  med bilder, slekt og tekst i bind. 3 av Husmannsplassar i Notodden kommune som nærmer seg utgivelse. Det er mye arbeid, så vi kan ikke med sikkerhet si når den blir  trykt enda. Boka vil omhandle plassene på Vessia, helt fra Sauherads grense til og med Yliområdet.

Tidligere bøker:
Husmannsplassar i Notodden kommune Bind 1 Notodden
Husmannsplassar i Notodden kommune Bind 2 Lisleherad og Tinnegrend

Forfatter av info. Ragnhild Kaste Kaasa
Foto: Finn Smedstad, Ole Arvid Vassbotten og Ragnhild Kaste Kaasa


TIL TOPPEN AV SIDEN