Fylkesutstillingen på Notodden1922

Idag er det fest på Notodden, fykets  yngste by, men ingenlunde den mindste. Dagen og utstillingen er som rimelig kan være imøteset med meget forventning deroppe. Men ogsaa dens nabobyer – ikke mindst Skien – følger begivenhetenheterne med interesse. Notodden er som bekjendt skapt av industrien og blev bykommune i juli 1913. Stedet hadde da 4800 indbyggere. Bebyggelsen hadde allerede længe været bymæssig og dog hadde den ikke utseende av en by i moderne forstand. Saaledes manglet den gater. Færdselsaarene i den indre by var veier, ikke gater.  I disse kunne en endnu se der store træstubber. Stedet var vokset saa hurtig frem, at dets «væsener» ikke hadde formaadd at holde skritt med bebyggelsen. I dag er imidlerid Notodden noget helt andet end den den var den gang. Endnu er den jo ikke helt færdig som by, men det er rent imponerende at se alt som er utrettet i de 9 aar den har været bykommune. Vi skal se nærmere paa utviklingen. Alene til gater er der medgaat 600,000 kroner, fortæller borgemester Dalen os. Heri er medregnet hvad Notodden har lagt ut Jønsiveien og grundavstaaelser med videre. Byens viktigste trafikkaare er Storgaten, som gaarser med videre. Byens viktigste trafikkaare er Atorgaten, som gaar gjennen byen paa det nærmeste i hele dens længde.  Denne gate er fuldt oparbeidet og stensat i næsten i helhet. Ved denne gate ligger ogsaa byens torv, som paa et par aar ikke er til at kjende igjen. Paa torvet, med frot mot Storgaten, er der opmuret et litet vakkert plataa med et søylegjærde av sten og betong omkring. Det har været en del strid i byen inbyrdes om dette plataa. For en, som kommer reisende til byen virker det imidlertid meget tiltalende. Naar det, som planen er , blir en græsvold utenom og et fontænearragement midt paa plataaet, blir det visserligen meget vakkert.

Noget med det kjedeligste man kunde være utsat for i Notodden før var at komme reisende til den nye jernbanestasjon. Man matte kyve op baade kleiver og bakker for at komme ind i byen. Nu fører det to utmerkede gater ut fra stasjonen, en til den øvre og en til den nedre bydel. Det tar bare nogen faa minutter at komme ind i selve hovedbyen.
Vand og kloakvæsenet stod det i 1913 ikke stort bedre til end med veiene. Man hadde rigtignok en hovedledning, men fordelingsnettet var mangelfuldt. Hovedledningene blev overtat for 200,000 kroner. Siden er der paakostet vand og kloakvæsenet kr. 600,000. Man holder videre paa med at bygge paa reservoiret, hvilket er anslaat til at skulle koste 700,000 kroner. Naar dette arbeidet er fuldført haaper man at faa vand nok og godt vand.

Av skoler, hadde man en folkeskole, som man paakostet 60,000 kroner, saa den tilfredstillet de foreløbige krav. Krigen hemmet en tid den nybygging, som var planlagt. Senere er det imidlertid utrettet overmaate meget. En ny folkeskolebygning er kommet til, likesaa en moderne gymnastikksal – i alt er der til skoler medgaat ca. 800,000 kroner. Man har imidlerid ikke stoppet op hermed grundmuren er allerede lagt til ny middelskole. Den, som vil være ferdig bed nærmeste skoleaars begynnelse, kommer paa 300,000 kroner. I fjor begyndte man med et privat gymnasium med en klasse og 15 elever. Iaar er dette utvidet til 2 klasser og 25 elever. Meningen er med tiden at faa en kommunal latinskole.
Skolens utvikling illustreres godt ved økningen i elevernes og lærernes antal. Folkeskolen hadde i 1913 ca. 700 elever og 24 lærere og lærerinder. Iaar er tallene henholdsvis 1300 og 41. Ved middelskolen var elevtallet i 1913 ca. 60 nå 130.
For et par aar siden blev byens helt moderne sykehus færdig. Paa dette har kommunen hat en utgift paa ca. 400,000 kroner. Videre er der opført et lazaret, som har kostet 60,000 kroner, og i 1914 kunde byen invide sit nye bad med svømmebassin og for øvrig helt moderne utstyret.
Av andre kommunale tiltak kan nævnes at byen driver egen kinematograf i en nyopføret og moderne bygning. Alderdomspension er også indført, likesom der er opprettet pensionskasse for de kommunale funktionærer. Til en sportsplass for byens har kommunen bevilget 25,000 kroner; foruten 10,000 gjennem kinemotografen. Sportsplassen vil snart være ferdig.
For byens fremtidige kraftforsyning er der ogsaa sørget, idet man har eksproprieret Sagafos for ca. 200,000 kroner. Det er meningen, at byen i sin tid skal faa eget elektricitetsverk. Paa grund av dyrtiden har man imidlerid stillet utbyggingen i bero og foreløpig sikret sig kraft fra Tinfos.
– Hvad som er utrettet for at fremme boligbyggingen kunde ha fortjent et kapittel for sig. Byen har til dette formaal indkjøpt en del tomter og videre ydet 210 tusen kroner i form av nedskrivingsbidrag. De kommunale tiltak paa dette omraadet har ført med sig, at 48 nye huse eller ca. 100 leiligheter er opført eller er under opførelse. «Norsk Hydro» har selvfølgelig ogsaa her, som andre steder hvor dette selskap er interesseret, gjort meget for at fremme boligbyggingen. Den vakre bydel «Grønnebyen», som ligger oppe paa en høyde midt i den nuværende by, skyldes saaledes «Norsk Hydro» sin tilblivelse. Samme selskap har dessuten lat opføre en mængde «Egne Hjem»s boliger for sine arbeidere andetssteds i byen.

Alle disse tiltak har selvfølgelig ogsaa vist sig i byens buget. Dette hadde i 1913 i rund sum det beskjedne tal 300,000 kroner. Ifjor var budgettet oppe i ca. 1,9 millioner. Iaar er det gaat ned til 1,65 millioner. Herav maa dog ca. 600,000 kroner skrives paa konto av tap paa kriseforanstaltninger, noget som selvfølgelig heller ikke Notodden er gaat fri for.
Her er ikke stedet til at nævne alle de mænd, som har staat i spissen for dette arbeide. Men to av dem kan ikke forbigaas. Det er byens borgermesterhr. Dalen, som har fulgt stedet og byen gjennem aarene og dens nuværende greie ordfører entrepenør A. C. Aasness. De nedlægger i denne tid meget arbeide for sin by.
Notodden har hat en rask utvikling – en utvikling som byens autoriteter vil søke at fortsætte og gjære det til et centrum. Et ledd i disse bestræpelser er da fylkesutsillingen. Det vidner baade om fremsyn og tiltak, at byen har gaat til et saa stort attangement netop nu i de daarlige tider. I sin tid vil vel imidlertid byen faa det igjen. Notodden er en vakker by, har en central beliggenhet og store muligheter for en videre utvikling. De er gjort store anstrængelser for aa faa utstillingen om og aapningsdagen smuk og værdig. Det er lykkedes aa faa kongen til aa aapne utstillingen idag og kongens nærvær vil selvsagt bevirke, at tilstrømningen blir større.

ogsaa her i Skien ønsker vi, at Notodden by og utstillingens mænd vil faa gavn og glede av sine anstrængelser. En sund kappestrid mellem byerne er bra og Skien og Notodden tilhører det samme vakre fylke, hvis trivsel er en fælles interesse.Fylkesutstilingerne er en av landbruksselskapets foranstaltninger til at mønstre næringslivet i det distrikt hvor utstillingen holdes. Den første utstilling her i fylket efter krigen har.
Notodden paatat sig at arrangere. Det er nu 28 aar siden Notodden hadde fylkeutstilling, men stedet var da bare en liten flæk, og utstillingen omfattet væsentlig jordbruk, skogbruk og haandverk. Denne gang vil ogsaa industrien faa en bred plass, saa utstillingen i det hele nu blir fyldigere. Notodden er jo siden sisste utstilling blit by og utstillingen vil derfor nødvendigvis betegne en intimere forbindelse med industrien. Naar Notodden hat paatat sig et saa vidtløftig arrangement, som en utstilling nu engang er, saa er det for at bringe den unge men driftige by videre fremad, knytte en intimere forbindelse mellem land og by og gjøre Notodden til et centrum for de distrikter som naturlig hører ind under den. Utstillingen skulde egentlig ha været holdt ifjor, men blev av forskjellige grunde utsat til iaar. Selve utstillingen har neppe tapt noget paa det. I utsættelsesaaret har der nemlig været arbeidet ihærdig for at bringe utstillingen paa det høiest mulige nivaa.

Den som i første række har været den drivende kraft i ut stillingens tilblivelse er hr. ingeniør Frimann Nergaard, som ogsaa som den selvskrevne blev valgt til formand i utstil lingens hovedstyre, da dette blev konstitueret. De øvrige medlemmer av hovedstyret er: Godseier G. M. Tinne, næstformand, ordfører A. C. Aasness, borgermester Hans Dalen, drifts bestyrer Bjarne Hansen, gaardbruker Neri Valen, land brukssekretær A. Sollid, murmester F. Andersen, smedeformand O. Gotaas, fylkesgartner Tjomstøl, ingeniør Johan Bugge, stadsingeniør Selmer, politimester Finn Krog, ingeniør Hallesby og disponent L. J. Gjærum.
Videre er der oprettet enind kvarteringskomite med kjøbmand H. Coward som formand og et fornøielesutvalg, hvis formand er redaktør Ingemann Ødegaard Utstillingens sekretær er hr. overretssakfører Gudbrand Jensen.

Ingeniør Frimann Nergaard uttaler om utstillingens opgave blandt andet:
Med den beliggenhet som Notodden har og med sine gode kom munikationer, skulde byen ha alle betingelser for at bli et centrum for store dele av fylket. Denne utstilling vil i første række bevirke at byen og dens opland vil knyttes nærmere sammen – , dernæst vil den skaffe en stor omsætning av varer og specielt vil det bli en øket tilgang paa landbruksprodukter. Utstillingen vil vise, hvor langt den hjemlige industri og det hjemlige haandverk er kommet. Likeledes er det utstillingens opgave at vække interessen tillive for husflid, for havebruk og all, binæringer. Forhaabentlig vil den ogsaa virke til at skaffe byen en øket turiststrøm. Byen skulde jo ha de bedste betingelser for at bli en virkelig turistby.

Utstilingen vil komme til at omfatte 11 grupper, nemlig: Industri, haandverk, husflid, jord bruk, skogbruk, jordbruksprodukter og landbruksprodukter i en hovedgruppe, meieriproduk ter, havebruk, dyrskue, fjærfæ og kaninavl, elektricitet, huslig økonomi og turist- og sportsvæsen. Med undtagelse av formanden er alle hovedstyrets medlemmer formænd i hver sin gruppe eller utvalg. En meget vigtig faktor ved en slik utstilling er selvfølgelig finanserne. Den som dette spørsmaal i første række ved kommer er borgermester Dalen, som er formand i finansutvalget. Av andre indre organer kan nævnes arrangementsutvalget, hvor hr. ingeniør Hallesby er for mand. Enhver, som kommer paa utstillingen vil kunne forvisse sig om, at arbeidet med arrangementet har været lagt i de bedste hænder. Noget, som betegner noget helt nyt med hensyn til utstillinger, er gruppen for huslig økonomi, hvis formand er hr. ordfører A. C. Aasness. I den ne gruppe vil der bli demonstrasjoner av mattillyning, utnyttelse av matrester, opbevaring av mat og saa videre, samt holdt foredrag om hjemmets daglige økonomi og hygiene og andre for hjemmet vigtige spørsmaal. Likesaa skal der være en avdeling for repareret tøi, omsydde klær og en særlig avdeling for barnetøi. Man forstaar idet heletat, at denne gruppe rigtig vil bli noget for husmødrene.

Den største gruppe paa utstillingen blir husfliden. Formand for denne gruppe var oprindelig skolebestyrer Evje, som imidlertid paa grund av sykdom har maattet trække sig tilbake, og formand er nu murmester F. G Andersen. Man har for denne avdelings vedkommende maattet begrænse gjenstandene til kun at omfatte virkelig husflid, ting, som kun er utført i ledige stunder og uten hjælp av maskiner. Allikevel omfatter gruppen 755 nummere. I et «elektrisk» fylke, som Telemark, vil selvfølge lig elektricitetsgruppen bli om fattet med stor interesse. Denne gruppes formand er hr. ingeniør Johan Bugge og blandt utstillerne er blandt andet Sørlandske Elektriske Apparatfabrik».

Jordbruket og hvad dermed staar i forbindelse vil selvfølgelig sammenlagt bli det hvorom hovedinteressen samler sig. Jordbruk, skogbruk og jordbruksprodukter danner en hovedgruppe med Neri Valen som formand. Formænd i underavdelingerne for jordbruksprodukterne er landbrukssekretær Sollid, for skogbruket, fylkesskogmester Midtun og for landbruksmaskiner, fylkesagronom Aasland. Meieriprodukterne danner fylkesgartner Tjomstøl som formand, likesaa dyrskuet, med G. M. Tinne som formand. Industriavdelingens formand er hr. driftsbestyrer Bjarne Hansen og denne avdeling blir ogsaa meget fyldig. Fylkets haandverk er ogsaa godt repræsenteret. Formand for avdelingen er smed formand O. Gotaas. Den interesserte biavlsmand stadsingeniør Selmer er formand i gruppen for fjærfæ og kaninavl og disponent Gjærum forestaar den rikholdige avdeling for sport og turistvæsen.

En av vore medarbeidere var forleden paa Notodden, og han fik et levende indtryk av hvor dan der er arbeidet for at gjøre utstillingen saa vellykket som vel mulig. Og alle utstillingens vedkommende var i saa travl virksomhet, at de næsten ikke var til at faa itale. Selv formanden for det utmerkede reklame og prisutvalg, hr. politimester Krog, hadde kun nogen faa minutter at avse til os. Han som alle de andre skulde til et vigtig møte i hovedstyret.Oppe paa utstillingsomraadet ved folkeskolen var travle hænder beskjæftiget med at reise en utstillingsbygning, som bygges oppaa fundamentet til den nye middelskole. Alle folkeskolens lo aler samt det nye gymnastik lokale vil bli avgit til utstillingen. Barna har i den anledning faat 3 ukers ferie, hvilket selvfølgelig har slaat godt an. Fra skoletomten fører der en trap ned til restauranten og fornøielsesavdelingen. Restauranten er kommet i gode hænder, idet den er overtat av frøken Hansen i Festiviteten her i byen. Hun har ogsaa tat med sig derop Brekke Parkcafès utmerkede orkester, som vil spille til dans hver kveld fra kl. 6 til 11. Fornøielsesavdelingen forestaas som allerede nævnt av redaktør Ingemann-Ødegaard. Under en kollegial samtale vi hadde med ham betrodde han os, at vi der skulde «faa se noget vi aldrig hadde spist og høre noget vi aldrig hadde set>>, Der vil her bli karusel, >, dukketeater, en kjæmpedame og megen anden rigtig markedsunderholdning. I restauranten vil der bli opsat en scene, hvor blandt andet er lokal revy blir opført. Revyen er skrevet av lokomotivfører Lunder og har den for stadsingeniør Selmer nærgaaende titel: «Daglig liv i hønsegaarden.»
De som agter at besøke Notodutstillingen vil idet hele ikke bli skuffet. Man vil komme til en festklædt og nyoppudset by. Det sisste har indvaanerne ikke mindst været utstillingens vedkommende behjælpelig med, idet de har vist utstillingen sin interesse med at pudse og male over en lav sko. Man venter selvfølgelig stort indryk av tilreisende og alle vil nok ikke kunne faa overnatte. I den anledning holder jernbanerestauranten oppe til kl. 2 nat, da tog gaar nedover og korresponderer paa Hjuksebø med nattoget fra Krtsiania.

Paa utsillingen
Notodden idag.

Da kongetoget kom igaaraftes var ca. 3000 mennesker fremmøtt og kongen fik en festlig mottagelse. Alle hoteller var overfyldt inat og idagmorges er der et livlig folkeliv i gaterne, som er smykket med flag. Paa utsillingen er der arbeidet i hele nat og klokken 10 skal alt være færdig. Blandt utstillerne vil man visseilg lægge merke til Skiens Smørfabrik, Skiensfjordens Sko fabrik, Falkum Lys- og Saapefabrik og Funnemarks Konfektionsfabrik. Lundetangens Bryggeri har en flaskemontre saa høi, at den næsten naar taket i gymnastiksalen. Endvidere bemerkes Dalen Portland og rørlægger Otto Hagen.
I frugt- og hagebruksavdelin gen har Skiens og Porsgrunds gartnere en utmerket kollektiv utstilling av grønsaker. Abraham Traaholt, Eidanger og Olav Lind heim, Skaatøy, vakre frugtutstillinger. Mest opsigtsvækkende i denne avdeling er dog grønsaker fra Sigrid Svalastoga, Rauland, for det er pene ting, dyrket 750 meter over havet. Veiret er det vakrest mulige og alt tegner bra for utstillingen.

Kongen ankommer utstillingen (Foto. Johnsrud / NIA)

Speiderne oppstilt under kongens ankomst  (Foto: Johnsrud / NIA)

Kongen på vei til utstillingsområdet (Foto: Johnsrud / NIA)

Oversikt over utstillingsområdet, «fornøyelsesavdelingen» lå nede i Våladalen. (Foto: Johnsrud / NIA)

Inne på utstillingsområdet. (Foto: Johnstud / NIA)

Et lite glimt fra en av utstillingshallene. (Foto: Johnsrud / NIA)

Det var mange utenbys utstillere, men her er en lokal kjent mann, A.A. Ryen. (Foto: Johnsrud / NIA)
(Det finnes mange bilder fra utsillingen på Digitalt Museum, se link på slutten.)

Oversiktskart, klikk på bildet for å se kartet større, bruk tilbakeknappen for å komme tilbake.
(Fra utstillingens katalog)

Diplom (erindringsmedalje i sølv) tildelt entreprenør og ordfører A.C. Aasness for deltakelse i styret for Fylkesutstillingen 1922, underskrevet av formannen for utstillingen Frimann Nergaard og sekretæren Gulbrand Jensen. (Diplomet tilhører familien)

Original plakat fra fylkesutstillingen avfotografert (gitt av Aasness-familien)


Avskriftene er fra Varden lørdag 23. september 1922, bildene fra Digitalt Museum og fra katalogen for Fylkesutstillingen på Notodden 1922.

Flere bilder fra utstillingen på Digitalt Museum finner du ved å trykke her

Avskrifter og tilrettelegging, Ole Arvid Vassbotten

TIL TOPPEN AV SIDEN