Med billett til Titanic og bopæl på Notodden

15. april 2012 var det 100 år siden tidenes mest omtalte skipsforlis. Seinere har det ikke vært kollisjoner av denne typen mellom større skip og isfjell i Nord-Atlanteren. Og forklaringen på det er i stor grad å finne i et initiativ som ble tatt av Sam Eyde, en mann som i 1912 var bosatt på Notodden.

Sam Eyde er vel kjent som en av Hydros grunnleggere og selskapets første generaldirektør. Siden Hydros første regulære produksjon av gjødsel til landbruket startet på Notodden, ligger det i sakens natur at Eyde kom til å oppholde seg mye her. En oversikt som Eydes sekretær, Thora Kjørstad, utarbeidet i 1918, forteller faktisk at Eyde i løpet av de 14 foregående årene hadde gjort 100 reiser til Notodden.

Den samme oversikten forteller også at Eyde et par års tid – mellom 1911 og 1913 – hadde tatt utflytting til Notodden og oppholdt seg her mer sammenhengende enn tidligere. Administrasjonsboligen – Admini – som han hadde fått oppført på Notodden i 1906, var nok det aller mest representative sted Eyde kunne bo når han for en tid ikke kunne være i Kristiania. Forklaringen er i all hovedsak at Eyde og hans første kone, Ulla, var blitt enige om å skilles. 13. februar 1913 inngikk Eyde et nytt ekteskap, med Elly Simonsen. Høsten 1913 flyttet de inn på Bråthen på Bygdøy.

Thora Kjørstads rapport viser imidlertid også at Eyde våren 1912 er i Paris og skal reise videre til USA og Canada. Eydes arkiv på Nasjonalbiblioteket gir sikker dokumentasjon for at hans plan var å reise med RMS «Titanic» – på skipets jomfrutur. Da møtene i Paris trakk lengre ut enn han hadde forutsett, rakk han ikke Titanics avgang. I stedet løste han en ny billett; med passasjerskipet RMS «Mauretania».

Da «Titanic» la ut fra Southampton i Sør-England 10. april 1912, var Sam Eyde fortsatt i Paris og sluttførte forhandlingene om finansiering av industrireisingen på Rjukan. Hans plan var så å reise til USA og Canada for å selge lisenser på den norske gjødselteknologien. 14. april var Eyde kommet ombord på «Mauretania» – også det på vei mot New York. Ute på Atlanterhavet mottar «Mauretania» telegrafisk melding om at «Titanic» er gått ned etter kollisjon med et stort isfjell utenfor Newfoundland.

1514 av i alt 2224 mennesker om bord gikk ned med skipet. «Titanic» var med sine 46.300 bruttotonn datidens største passasjerskip og var bygget i Belfast i Irland med dobbelt bunn og 16 vanntette skott. Det var ansett som synkefritt, men ble påført så omfattende skader at det sank mindre enn tre timer etter kollisjonen. Forliset føyde seg inn i en rekke av skipsulykker i de isfylte farvannene i Nord-Atlanteren. De hadde etter hvert krevd mange hundre liv. Bare i årene fra 1880 til 1900 var 14 kjente fartøyer gått ned og mer enn 40 skip var blitt påført alvorlige skader.

Fra fortvilelse til handling

Mange av medpassasjerne ombord på «Mauretania» var lamslåtte, men for Sam Eyde virket tragedien som et sterkt incitament til handling. Umiddelbart går han i gang og skaffer til veie informasjon om de faktiske forhold – om isforholdene og de meteorologiske forhold og begynner så å beskrive en plan for en patruljerings- og varslingstjeneste.

Ved ankomsten til New York har han planen klar. Den ble straks framlagt for undersøkelseskommisjonen etter «Titanic»-ulykken. Hans initiativ vekker umiddelbart oppmerksomhet og allerede 19. april omtales hans forslag i «Wall Street Journal».

Mulig – og ikke så kostbart

Eydes beregninger går ut på at det i praksis er et område på 4-500 sjømil som må overvåkes, i første rekke i perioden april-juni. 10 skip av 1000-1500 tonn vil kunne besørge dette, fremholder han.

I Eydes notat heter det: «Skibene skal være forsynet med traadløs telegrafi og for taage særskilte signaler. De skal stadige have de drivende ismasser under observation og indberette [?] hvor de befinder sig. Kommer et isbjerg indenfor den eller i nærheden af hovedruten skal skibet følge dette i sikker afstand og i taage give sit signal og saaledes altid nøiagtig kunde angive hvor faren er».

Han legger også til: «Omkostningen ved at lade 10 skibe paa en 1500 Ton krydse som bevogtning i det for isbjerge farlige belte i April, Mai & Juni vil kun beløbe sig til 12-15000 £ og spiller ingen rolle i sammenligning med de værdier der her staar paa spil af menneskeliv og eiendom». En engelsk versjon av planen ble fremlagt ved ankomsten til New York.

Eydes hovedtanker ble snart akseptert og varmt anbefalt, og det gikk bare en måned før den amerikanske regjeringen sendte ut to marinefartøyer for å rapportere til passasjerskip i Nord-Atlanteren. «International Ice Patrol» ble opprettet. Et av kravene som ble iverksatt var at alle skip i disse farvannene skulle ha døgnbemannet trådløs telegraf for å sikre at varsler til enhver tid kunne nå fram til de aktuelle skipene.

Samarbeid mellom sjøfartsnasjoner

Ved årsskiftet 1913-14 møttes alle sjøfartsnasjoner innenfor «Convention for Safety and Life at Sea» i London. De besluttet å videreføre patruljeringen og å dele utgiftene mellom de land som deltar i transatlantisk skipsfart. USA overtok etter hvert patruljeringen og US Coast Guard stiller mannskap, materiell og skip til rådighet.

I 1932, 20 år etter Titanics forlis, trykte Aftenposten en artikkel over tre hele sider, skrevet av cand. real Olav Mosby, som da var leder for deler av tjenesten. Han opplyser at etter at ispatruljen var opprettet, har det ikke vært en eneste isfjell-ulykke på de ruter som går mellom USA og Europa. På den tiden var omfanget av slike transporter årlig mellom 1.500 og 2.000 hver vei, og verdien av varene som ble transportert var omtrent 10.000 millioner dollar. Om lag en million mennesker kom årlig i nærheten av isfaren i Nord-Atlanteren.

«Et typisk eksempel»

I artikkelen gjør Mosby et poeng av at det allerede var i ferd med å bli glemt at det var nordmannen Sam Eyde som foreslo å etablere en internasjonal vakttjeneste i Nord-Atlanteren. Mosby forklarer at ispatruljen for en vesentlig del er basert på de planer som ble fremlagt av Eyde 20 år tidligere. «Jeg har nevnt dette så vidt inngående fordi det er et så merkelig og et så typisk eksempel på vår store industriskapers idérikdom og spontane kombinasjonsevne,» heter det i artikkelen. I Eydes arkiv på Nasjonalbiblioteket i Oslo finnes både notater Eyde skrev mens han ennå var om bord på «Mauretania,» oppslaget i «Wall Street Journal» og Aftenpostens artikkel fra 24. september 1932.

Generaldirektør Sam Eyde var formelt bosatt på Notodden i 1912. Han rakk ikke Titanics jomfrutur, men laget plan for en varslings- og patruljeringstjeneste som skulle forhindre liknende tragedier.

Sam Eydes selskaper og prosjekter

Sam Eyde blir ofte regnet som den fremste industrireiser eller gründer i Norge i de første tiårene etter frigjøringen fra Sverige.

Listen over selskaper som han engasjerte seg i, er da også meget langt. Listen som gjengis her, omfatter selskaper som Eyde enten var med å grunnlegge, ledet eller var sterkt engasjert i, f.eks ved at han var medeier og/eller satt sentralt i deres styrende organer:

Vamma, Østfold
Elkem ASA
Øst-Telemarkens Brukseierforening
Notodden salpeterfabriker
Norsk Hydro ASA  (også utspring for dagens Yara International ASA)
Arendals Fossekompani, Aust-Agder
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
A/S Bjølvefossen, Ålvik, Hordaland
Norsk Nitridaktieselskap
Kristiansand Nikkelraffineringsverk
Titan Co. A/S Fredrikstad, Østfold
A/S Tyssefaldene, Hordaland
Norsk Svovelsyrefabrikk A/S,
A/S Titania, Sokndal, Vest-Agder
Norsk Sprengstoffindustri,
Kunstsilkefabrikken, Notodden, Telemark
Virksomheter som ikke lenger er i regulær drift eller er gått inn i andre virksomheter
A/S Rødsand Gruber, M&R
A/S Lysefjord,
A/S Arendals Smelteverk, Aust-Agder
Norsk Industri-Hypotekbank
A/S Grong Gruber, Nord-Trøndelag
A/S Skorovas Gruber, Grong, Nord-Trøndelag
Knaben Molybdengruber, Vest-Agder
A/S Haaøen Fabrikker, Frogn, Akershus
Larsnes Kalkstensbrudd, M&R
Fredrikstad Elektrokemiske fabrikker, Østfold
A/S Bamble Nikkelkompani, Telemark
A/S Hardanger Elektriske Jern- og Staalverk, Hordaland

Andre virksomheter/prosjekter

S. Eydes Ingeniørkontor, Kristiania, Stockholm
Kristiania Havneanlegg (1898)
Bygdøykanalen (1899)
Arlöf järnvägstation
Kristiania Frilager (1903)
Stasjonsarrangement i Stockholm
Stasjonsarrangement, København
Stasjons- og havnearrangement, Bergen

Tilsvarende oppdrag i Arendal, Oxelösund, Uppsala, Norrköping, Malmö, Lund, Grefsen, Eskilstuna,

Sam Eyde – industrireiseren

Sam Eyde (1866-1940) ble født og vokste opp i Arendal, der hans far drev med shipping. Som barn likte han bedre å leke ved havna og klatre i riggene på seilskipene enn å fordype seg i skolearbeidet. Da han var 13 år, ble han tatt ut av skolen og mønstret på skoleskipet «Nornen». Han omtaler det selv som en slags dannelsesreise.

Gutten utvidet sin horisont og fikk opplæring i det virkelige liv. Eyde skriver i sin selvbiografi at han på denne tur lærte seg tre viktige ting: Disiplin og vennskap med offiserene om bord – og at det var en verden utenfor Arendal.

Han fullførte gymnaset, avtjente verneplikten og ble kadett. Han søkte seg til det tekniske universitetet i Charlottenburg, utenfor Berlin.

I 1888 laget Sam Eyde en blyanttegning da han besøkte øvre Telemark. Det er en bro over elven Maana – med Rjukanfossen i bakgrunnen – et populært mål for turister. Han glemte ikke denne fossen, som senere skulle bli en del av hans livsverk.

Tilbake i Tyskland vinner han en pris ved universitetet for sitt arbeid og etter endt utdanning går han i partnerskap med en tysk ingeniør ved navn C.O.Gleim som var etablert med egne ingeniørfirmaer. Eyde og Gleim vant mange internasjonale konkurranser, blant annet om stasjonsarrangement i Kristiania, Stockholm og København. Det gikk bra for Eyde, som startet et ingeniørkontor i Kristiania (Oslo) med en avdeling i Stockholm.

Selv om de høstet suksess, ønsket Eyde å gå en annen vei. Etter at han flyttet tilbake til Norge i 1898, engasjerte han seg blant annet i oppkjøp av fossefall, blant annet i Telemark og i to stryk i Glomma.

Eyde ble i Norge oppfattet som entreprenøren og gründeren som drev fram stadig større prosjekter i et «amerikanisert» tempo. I sin væremåte var han internasjonal, men ga selv mange ganger uttrykk for at det var byggingen av den unge nasjonen Norge som var hans viktigste anliggende.

Som industrireiser hadde Eyde en ualminnelig evne til å arbeide og tenke både dagsaktuelt og langsiktig – på samme tid. Han kunne både engasjere seg i teknologiutvikling og planlegge finansiering og organisering av prosjekter som måtte finne sin realisering i en ennå usikker framtid.

Han hadde uvanlig stor arbeidskapasitet og handlekraft, og brukte den i så mange retninger at det var uunngåelig at han også ble utsatt for kritikk for å vie for lite tid til noen av oppgavene. Hans sosiale evner var vel utviklet, og han brukte dem både sammen med sine medarbeidere, og i møte med ledere og arbeidere. Hans organisatoriske talent synes uomtvistelig.

Eyde var en verdensborger med vidt utsyn og evne til å tenke i store tall og se nye muligheter. Derfor lyktes han med å trekke utenlandske investorer med på store kraft- og industriprosjekter i det indre av Telemark. Å bygge industri inspirerte ham. Å vedlikeholde den kjedet ham.

«Hvor der er en vilje, er der en vei»

  • Sam Eyde satt på det meste i ‘den daglige ledelse’ for 23 selskaper.
  • Han grunnla mer enn 30 selskaper innenfor gruvevirksomhet, vannkraft og industri.
  • Den dag i dag kan rundt 60.000 arbeidsplasser i 14 selskaper tilskrives initiativ som Eyde var med på å ta.


Thora Kjørstad, Sam Eydes sekretær, laget i 1917 en oversikt over Eydes reisevirksomhet i årene 1904-1916. Den kan sammenfattes slik:

Notodden – 100 ganger

Rjukan – 100 ganger

Arendal – 30 ganger

Stockholm – 30 ganger

København – 30 ganger

Andre land – 80 ganger, inkl USA (3), Canada, Russland

Du kan lese om Hydros øvrige grunnleggere ved å gå inn her